طبق معمول هر روز، صبح زود بیدار شدم و شال و کلاه کردم که بروم سر کار. اتوبان نسبت به روزهای قبل کمی خلوت تر بود. به بزرگراه